تو چرا انقدر خوبی؟ 

[برای بار اِن اُم کُلد لیتل هارت را پلی میکند]