این وسط، فقط عذاب وجدان رو کم داشتم. تقصیر من بوده؟ فکر کنم آره. ولی چاره دیگه‌ای هم داشتم؟ میتونم به خاطر ناراحت نشدن دیگران خودمو ناراحت کنم؟ اگه یه مورد باشه که نباید، همین مورده.

نکنه آهش(ون) منو بگیره؟

این فکرا چیه زده به سرم :(

بیا بگو من مقصر نیستم :(